HAKKO MFG UC-5 電源昇圧トランス [17380]

0円

【解説】
電源の可変(昇圧)トランスです。 1次側は、100V-110V-120V-200V-220V-240Vと認意に設定できます。 現在は、100V入力です。2次側 出力電圧は、100V-110V-115V-120V-200V-220V-240Vが 取り出せます。容量は500VAです。